Drzwi zewnętrzne brązowe

Jak wiadomo, żady gatunek drewna charak­teryzuje się włas­nym rysunkiem usło­je­nia i odcie­niem brązu, jed­nak każde drzwi zewnętrzne brą­zowe można pokryć farbą zmieni­a­jąc ich barwę według gustu i potrzeby.

W zależności od wyma­gań można uzyskać jaśniejsze lub ciem­niejsze drzwi wejś­ciowe.

Kolorystyka

Brązowe drzwi zewnętrzne