Drzwi zewnętrzne z drewna

Ofer­u­jemy drzwi zewnętrzne z drewna Mer­anti o gęs­tości 450 kg/​m3 – takie drewno charak­teryzuje się dużą odpornoś­cią na wilgoć, trwałoś­cią i wytrzy­małoś­cią. Drzwi drew­ni­ane mają korzystne para­me­try izo­lacji cieplnej i akustycznej.

Oprócz drewna Mer­anti pro­duku­jemy też drzwi z drewna sos­nowegomod­rzewiowego. Pozostałe gatunki drewna w zależności od dostęp­ności na rynku europe­jskim. Przy wyborze mate­ri­ału, z którego będą wyko­nane drzwi zewnętrzne z drewna, kieru­jemy się zad­owole­niem klienta.

Rodzaje drewna

Wyposaże­nie drzwi zewnętrznych z drewna

Drzwi wyposażone są w zamek list­wowy z dwoma wkład­kami paten­towym klasy „C”, bolce ryglu­jące oraz zaw­iasy puszkowe reg­u­lowane w trzech płaszczyz­nach. W przy­padku przeszk­le­nia zas­tosowana jest szyba anty­wła­man­iowa klasy P4 przeźroczysta. Do wyboru Klient ma klamkę/​klamkę lub klamkę/​gałkę. Drzwi posi­adają próg z termo przekładką.

Oprócz stan­dar­d­owego wyposaże­nia każdy pro­jekt drzwi zewnętrznych z drewna można rozsz­erzyć o dodatkowe wyposaże­nie. Dodatki anty­wła­man­iowe oraz klamki i dodatki to tylko część naszej oferty. Zapraszamy do kon­taktu z nami w celu ustal­e­nia wyposażenia.

Drzwi zewnętrzne z drewna

Drzwi zewnętrzne z drewna