Drzwi bezprzyl­gowe

Drzwi bezprzyl­gowe (inaczej drzwi bezfel­cowe) uważane są za kon­strukcję nowoczesną. W prze­ci­wieńst­wie do trady­cyjnych drzwi przyl­go­wych, drzwi bezprzyl­gowe nie posi­adają fra­mugi, co oznacza, że ich skrzy­dło jest osad­zone bezpośred­nio w futrynie. Krawędź zamknię­tych drzwi jest zupełnie gładka i tworzy jedną płaszczyznę z ościeżnicą. Wsunię­cie całego skrzy­dła drzwi zapew­nia spójną kom­pozy­cję z fra­mugą, a pon­adto ukrywa zaw­iasy. Takie rozwiązanie sprawia też, że drzwi bezprzyl­gowe wyglą­dają masy­wniej niż drzwi o kon­strukcji trady­cyjnej, a przez to można je wyko­rzys­tać w wielu aranżacjach.

Choć drzwi bezprzyl­gowe nie są najbardziej pop­u­larnym typem drzwi, zyskują coraz więk­sze grono sym­pa­tyków. Zawdz­ięczają to uni­w­er­sal­nemu wzor­nictwu oraz zas­tosowa­niu mag­né­ty­cznego zamka do drzwi. W ofer­cie naszego sklepu mogą Państwo kupić zarówno stan­dar­d­owe drzwi bezprzyl­gowe z widocznymi zaw­iasami, jak i mod­ele z zaw­iasami ukrytymi.

Jakie są zalety drzwi bezprzylgowych?

Powszech­nie uważa się, że drzwi bezprzyl­gowe to najlep­sze rozwiązanie, gdy w domu zna­j­dują się małe dzieci i zwierzęta domowe. W tym typie kon­strukcji, dzięki odpowied­niemu zamyka­niu skrzy­dła drzwi, zmin­i­mal­i­zowane jest ryzyko przytrza­śnię­cia pal­ców. Do zalet układu jednopłaszczyznowego zal­iczyć można również opty­czne pow­ięk­sze­nie pustej przestrzeni podłogi wokół drzwi. Drzwi bezprzyl­gowe pozwalają uzyskać więk­szą powierzch­nię otworu drzwiowego. Dzięki temu pomieszcze­nie staje się bardziej prze­stronne i dochodzi do niego więcej światła z zewnątrz. Ważné jest też to, iż (wbrew powszech­nym opin­iom) drzwi bezfel­cowe nie ustępują trwałoś­cią w sto­sunku do innych typów drzwi.

Warto również zwró­cić uwagę na fakt, iż drzwi bezprzyl­gowe są łatwiejsze do utrzy­ma­nia w czys­tości. Brak ramki sprawia, że nie gro­madzą się na niej żadne zanieczyszczenia, co ułatwia ich pielę­gnację. W przy­padku ewen­tu­al­nej konieczności wymi­any skrzy­dła, koszt takiej naprawy jest zde­cy­dowanie mniejszy niż w przy­padku drzwi przylgowych.

Drzwi bezprzyl­gowe to również doskon­ałe rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnoś­cią. Bezramkowa kon­strukcja ułatwia prze­jazd przez nie osobom na wózkach inwalidz­kich i umożli­wia im też swo­bodne poruszanie się po domu i balkonie.

Gdzie najczęś­ciej mon­tuje się drzwi bezprzylgowe?

Wewnętrzne drzwi bezprzyl­gowe zazwyczaj sto­suje się w wąs­kich pomieszczeni­ach, ponieważ spraw­iają one wraże­nie wbu­dowanych w ścianę. Dobrze jest zamon­tować je także w cias­nych kory­tarzach. Na drzwi bezprzyl­gowe decy­dują się przede wszys­tkim te osoby, które chcą urządzić wnętrze swo­jego mieszka­nia czy biura w stylu nowoczes­nym, indus­tri­al­nym czy min­i­mal­isty­cznym. Nie oznacza to jed­nak, że drzwi bezprzyl­gowe będą źle wyglą­dać w innych rodza­jach wnętrz.

O czym pamię­tać, decy­du­jąc się na zakup drzwi bezprzylgowych?

Pro­dukcja drzwi bezprzyl­go­wych wymaga zas­tosowa­nia odpowied­nich tech­nologii, dlat­ego ich cena jest wyższa niż drzwi. Jeśli w mieszka­niu były wcześniej zamon­towane drzwi z ościeżnicą bezprzyl­gową, konieczna będzie jej wymi­ana. Pon­adto drzwi bezprzyl­gowe wyma­gają pre­cyzyjnej reg­u­lacji zaw­iasów, ponieważ w innym przy­padku pojawi się nieeste­ty­czna szczelina.

Pop­u­larność drzwi bezprzyl­go­wych stale rośnie, dlat­ego firma ABA Wik­tor­czyk zamieś­ciła w swoim kat­a­logu drzwi wewnętrznych wiele różnorod­nych mod­eli drzwi bezprzyl­go­wych, przez­nac­zonych dla Klien­tów o różnych upodoba­ni­ach i potrze­bach. Serdecznie zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą ofertą.

Typy kon­strukcji drzwi

Zobacz też: Drzwi przyl­gowe

Drzwi bezprzylgowe