Drzwi przyl­gowe

Drzwi przyl­gowe nadal są najchęt­niej wybier­anym typem drzwi, powszech­nie spo­tykanym w budown­ictwie mieszkan­iowym i nie tylko. Można je poz­nać po tym, że niez­nacznie odstają od ościeżnicy. Ich cechą charak­terysty­czną jest widoczne prze­sunię­cie płaszczyzn zamkniętego skrzy­dła i ościeżnicy, które odsła­nia zaw­iasy przyl­gowe. Przylga (nazy­wana też wrębem lub fel­cem) to wcię­cie, które zachodzi na ościeżnicę. Dzięki niej zostaje ukryty zamek i szczelina przy ościeżnicy drzwi, a cała kon­strukcja wydaje się opty­cznie lżejsza.

Zalety drzwi przylgowych

Drzwi przyl­gowe cenione są ze względu na liczne walory este­ty­czne i prak­ty­czne. Do zalet tego typu drzwi zal­icza się:

  • pros­totę konstrukcji;
  • łat­wość mon­tażu i reg­u­lacji zaw­iasów;
  • dobre właś­ci­wości akustyczne;
  • uni­w­er­salny i pon­ad­cza­sowy charakter;
  • wysoką trwałość.

Do jakich wnętrz pasują drzwi przylgowe?

Drzwi przyl­gowe, ze względu na swój klasy­czny wygląd, przez­nac­zone są przede wszys­tkim do wnętrz urząd­zonych w stylu trady­cyjnym, takim jak styl prowansal­ski, roman­ty­czny czy retro. Obec­nie jed­nak, dzięki sze­rok­iemu wyborowi mod­eli, Klienci mogą zaopa­trzyć się również w drzwi przyl­gowe, które będą pasować do nowoczes­nych stylizacji.

Do wyboru drzwi przyl­go­wych szczegól­nie zachę­camy w przy­padku, gdy mają być one zamon­towane w niewiel­kich pomieszczeni­ach, które rzadko kiedy są zamykane. Dzięki ukry­temu zamkowi wysunięte skrzy­dło drzwi zawsze będzie wyglą­dać niezwykle estetycznie.

Na co zwró­cić uwagę wybier­a­jąc drzwi przylgowe?

Najważniejszym para­me­trem, który należy znać przed zaku­pem drzwi, jest ich wielkość. Aby dobrać model o odpowied­nich wymi­arach, konieczne jest dokładne zmierze­nie sze­rokości i wysokości otworu w ścianie. W dal­szej kole­jności dobrze jest zas­tanowić się nad wzorem i kolorem drzwi, aby były one spójne z aranżacją wnętrza. Drzwi przyl­gowe doskonale wyglą­dają w połącze­niu ze szprosami oraz zdobieniami.

W ofer­cie naszej firmy zna­j­dują się drzwi przyl­gowe dostępne w wielu wymi­arach i kolorach, co pozwala na dopa­sowanie ich do charak­teru wnętrza. Serdecznie zapraszamy do zapoz­na­nia się z kat­a­lo­giem nowoczes­nych drzwi wewnętrznych.

Typy kon­strukcji drzwi

Zobacz też: Drzwi bezprzyl­gowe

Drzwi przylgowe