Okna na zamówienie

Firma ABA Wik­tor­czyk wykonuje okna na zamówie­nie według pro­jektu Klienta. Real­izu­jemy zlece­nia na okna o każdym ksz­tał­cie, zarówno klasy­cznym pros­tokąt­nym, jak i niety­powym: okrągłym, trójkąt­nym czy łukowym. Wykonu­jemy [okna drewniane](//www.wiktorczyk.com.pl/pl/okna-drewniane-drzwi/25/okna „okna drew­ni­ane”) o różnej grubości, okna aluminiowo-​drewniane oraz okna z okładz­iną aluminiową.

Okna na wymiar

Ofer­u­jemy Państwu okna na wymiar, które spełnią oczeki­wa­nia nawet najbardziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Nasze okna drew­ni­ane i okna aluminiowo-​drewniane są wyko­nane z najlep­szej jakości mate­ri­ałów, co gwaran­tuje ich dłu­go­let­nią trwałość i znakomitą estetykę.Naszym klien­tom ofer­u­jemy też tzw. okna ekskluzy­wne, które znakomi­cie się sprawdzą także w budynkach użyteczności pub­licznej i w ele­ganc­kich willach. Real­iza­cja każdego składanego u nas zamówienia jest indy­wid­u­al­nie dopa­sowywana do potrzeb klienta.

Tworząc naszą sto­larkę oki­enną, korzys­tamy wyłącznie z najbardziej cenionych pro­filów oki­en­nych. Ofer­u­jemy również sze­roki wybór kolorów i wzorów sto­larki oki­en­nej, dzięki czemu będą Państwo mogli stworzyć wymar­zone okna, które będą nie tylko w pełni funkcjon­alne, ale również będą się pięknie prezen­tować w pomieszcze­niu. Dbamy też o to, żeby nasze okna gwaran­towały dobrą izo­lację ter­miczną i akusty­czną. Dzięki temu, składa­jąc u nas zamówie­nie można mieć pewność, że efek­tem wyko­nanej przez nas pracy będzie sto­larka oki­enna, która znakomi­cie się sprawdzi w każdych warunk­ach, nawet w miejs­cach, w których często trzeba się zma­gać z niskimi tem­per­at­u­rami i które zna­j­dują się blisko ruch­li­wych ulic. Nasze okna na zamówie­nie na pewno przy­czynią się do popraw­ienia kom­fortu użytkowa­nia domu lub mieszka­nia.

Cena okien drew­ni­anych różni się w zależności od wybranego gatunku drewna oraz wielkości zamówienia. Każde zlece­nie trak­towane jest indy­wid­u­al­nie. Czas real­iza­cji i cenę usta­lamy po doko­na­niu dar­mowej wyceny.

Ceny okien

Okna na zamówienie