Okna z drewna

Drewno jest najpop­u­larniejszym mate­ri­ałem budowlanym od wieków. Jego walory este­ty­czne pozy­ty­wnie wpły­wają na wygląd stolarki.

Okna z drewna są trwałe i speł­ni­ają wysokie wyma­gania tech­niczne. Posi­adają niskie prze­wod­nictwo ciepła, dlat­ego skutecznie izolują ciepłe powi­etrze wewnątrz budynku.

W prze­ci­wieńst­wie do plas­tiku, okna drew­ni­ane są odporne na odksz­tałce­nia, łatwe w naprawie i renowacji.

Zobacz też:

Ceny okien

Okna z drewna