Okna dębowe

Drewno dębowe uważane jest za najlep­szy rodz­imy surowiec do pro­dukcji okien. Cechuje się ciekawą fak­turą, znakomitą wytrzy­małoś­cią na pęknię­cia oraz wysoką odpornoś­cią na warunki atmos­fer­yczne i ścieranie, dzięki czemu wyróż­nia się spośród innych gatunków drewna dostęp­nych w Polsce: sos­nowego czy mod­rzewiowego. Drewno dębowe dostępne jest w sze­rok­iej pale­cie odcieni – drewno pozyskane z dębu europe­jskiego jest koloru żół­to­brą­zowego, drewno dębu czer­wonego posi­ada zaś charak­terysty­czne czer­won­awe zabar­wie­nie. Wraz z upły­wem czasu drewno dębowe ciem­nieje, uzysku­jąc inten­sy­wniejszy, głęb­szy kolor.

Okna dębowe, w zależności od ksz­tałtu i wybar­wienia drewna zas­tosowanego do ich pro­dukcji, będą znakomi­cie pasować do wnętrz urząd­zonych w każdym stylu, zarówno trady­cyjnym, jak i nowoczes­nym. Okna z dębiny charak­teryzują się znakomitą izo­lacją ter­miczną i akusty­czną, zwłaszcza przy zas­tosowa­niu odpowied­nich szyb. Decy­du­jąc się na okna dębowe, wybier­ają Państwo pro­dukt odporny na korozję i dzi­ałanie szkod­ników, który zachowa este­ty­czny wygląd na długi czas.

Zobacz też:

Okna drew­ni­ane

Okna dębowe