Okna mer­anti

Drewno egzo­ty­czne mer­anti, pozyski­wane z poras­ta­ją­cych Azję Południowo-​Wschodnią drzew liś­ci­astych z rodzaju Shorea, stało się w ostat­nich lat­ach jed­nym z najpop­u­larniejszych mate­ri­ałów do pro­dukcji okien. Na rynku pop­u­larne są głównie dwa jego rodzaje – odmi­ana biała, charak­teryzu­jąca się najm­niejszą gęs­toś­cią, a także bardziej ceniona odmi­ana czer­wona, często mylona z drewnem maho­niowym. Choć może się wydawać, że okna wyko­nane z surowca pochodzącego z drugiego końca świata będą bardzo dro­gie, wcale tak nie jest – duży wzrost pop­u­larności drewna mer­anti spowodował znaczy spadek jego ceny.

Okna mer­anti nie odb­ie­gają od okien dębowych pod wzglę­dem sta­bil­ności i wytrzy­małości wyko­na­nia, charak­teryzują się również wysoką odpornoś­cią na wilgoć oraz bardzo dobrymi para­me­trami izo­la­cyjnymi i akusty­cznymi. Drewno wyko­rzysty­wane do pro­dukcji okien właś­ci­wie nie posi­ada skaz i sęków, a promie­nie słoneczne powodują jego szla­chetne ciem­nie­nie, dzięki czemu odpowied­nio zabez­piec­zone okna z mer­anti z cza­sem prezen­tują się jeszcze bardziej efektownie.

Zobacz też:

Okna drew­ni­ane

Okna drewniane