Drzwi wewnętrzne z drewna

Firma ABA Wik­tor­czyk jest pro­du­cen­tem drzwi wewnętrznych z drewna różnego gatunku.

W ofer­cie dostępne są różné wari­acje koloru i rysunku drewna użytego przy pro­dukcji drew­ni­anych drzwi wewnętrznych. Oprócz stan­dar­d­owego wyposaże­nia każdych drzwi, ist­nieje możli­wość ich wzbo­gace­nia o dodatki, takie jak np. zamki mag­ne­ty­czneele­menty przeszk­le­nia.

Drzwi wewnętrzne

Zobacz też:

Drzwi wewnętrzne z drewna