Drzwi z zamkiem magnetyczynym

Wyposaże­nie stan­dar­d­owe drzwi wewnętrznych można rozsz­erzyć o szereg dodatkowych ele­men­tów takich jak np. zamki mag­ne­ty­czne.

Drzwi wewnętrzne z zamkiem mag­ne­ty­cznym w odróżnie­niu od drzwi z trady­cyjnym mechan­icznym zamkiem wyróż­ni­ają się zde­cy­dowanie wyższymi walo­rami este­ty­cznymi. Kiedy drzwi są otwarte, trzpień zostaje ukryty wewnątrz mech­a­nizmu. Takie rozwiązanie gwaran­tuje też cich­sze zamykanie drzwi wewnętrznych. Moment zatrza­śnię­cia następuje w chwili domknię­cia się skrzy­dła do uszczelki drzwiowej.

Drzwi wewnętrzne