Drzwi poko­jowe

Drzwi poko­jowe mogą mieć 2 typy kon­strukcji: drzwi ramowo-​płycinowe oraz drzwi pły­ci­nowe.

Do wyposaże­nia stan­dar­d­owego drzwi wewnętrznych wliczają się:

Obie kon­strukcje, oprócz wyposaże­nia stan­dar­d­owego, można wzbo­gacić o ele­menty dodatkowe.

Typy kon­strukcji drzwi wewnętrznych

Drzwi pokojowe