Drzwi zewnętrzne z dębu

Atrak­cyjna kolorystyka i rysunek drewna dębowego spraw­iają, że drzwi zewnętrzne z dębu cieszą się pop­u­larnoś­cią na całym świecie.

Drewno dębowe wspaniale nadaje się do pro­dukcji drzwi zewnętrznych. Duża gęs­tość w przedziale 650750 kg/​m3, zapew­nia mu najlep­sze para­me­try wytrzy­małoś­ciowe, spośród wszys­t­kich gatunków drewna wys­tępu­ją­cych w kraju.

Kat­a­log drzwi zewnętrznych

Drzwi zewnętrzne dębowe