Modne drzwi zewnętrzne

W ostat­nim cza­sie w architek­turze bardzo modne jest szkło. Mowa tu nie tylko o szk­lanych budynkach, ale również o drzwiach przeszklonych.

Ele­menty szk­lane zde­cy­dowanie zwięk­szają este­tykę i wygląd drzwi zewnętrznych.

Kat­a­log drzwi zewnętrznych

Zobacz tez: Szyby

Modne drzwi