Nowoczesne drzwi zewnętrzne

Ofer­u­jemy nowoczesne drzwi zewnętrzne z do Two­jego domu.

Stan­dar­d­owo drzwi wyposażone są w wysok­iej klasy zabez­pieczenia anty­wła­man­iowe, które skutecznie zabez­pieczają miejsce zamieszkania.

Drzwi zewnętrzne przeszk­lone wyposażone są w nowoczesne szyby P4 z folią PVB, dzięki której szyba staje się wytrzy­mała i trudna do rozbi­cia. Dodatkowo zwięk­szona zostaje izo­lacja cieplna i akustyczna.

Bez­pieczne drzwi zewnętrzne zaopa­tr­zone są też w rozetywkładki anty­wła­man­iowe.

Wyposaże­nie standardowe

Nowoczesne drzwi zewnętrzne