Drzwi zewnętrzne szkło

W mod­elach drzwi zewnętrznych z ele­men­tami przeszk­le­nia stan­dar­d­owo mon­tu­jemy szybę anty­wła­man­iową P4.

Drzwi fron­towe nie powinny stanowić słabego punktu w zabez­piecze­niu domu, dlat­ego przykładamy dużą uwagę do dobier­anych kom­po­nen­tów w jakie je zaopa­tru­jemy. Bez­pieczne drzwi to bez­pieczny dom.

Zobacz tez: Wyposaże­nie podstawowe

Szyba P4

Drzwi zewnętrzne szkło