Drzwi na zewnątrz

W naszym kli­ma­cie warunki pogodowe potrafią być ekstremalne i szy­bko się zmieniać, dlat­ego warto posi­adać solidne drzwi na zewnątrz, które zapewnią odpowied­nią ochronę przed utratą ciepła. Ważné jest też, aby były wytrzy­małe i bez­pieczne.

Aby drzwi zewnętrzne chroniły dom przed utratą tem­per­atury, muszą być wyko­nane z odpowied­niego rodzaju drewna.

Drzwi otwier­ane na zewnątrz czy do środka?

Drzwi w mieszka­ni­ach w prak­ty­cznie wszys­t­kich przy­pad­kach otwier­ane są do wewnątrz. Jest to ure­g­u­lowane prawnie i związane z przepisami przeciwpożarowymi.

W przy­padku budynków jed­norodzin­nych wybór jest dowolny. Drzwi otwier­ane na zewnątrz stosowane są w budynkach pub­licznych. Takie rozwiązanie pozwala też zaoszczędzić i lep­iej zagospo­darować przestrzeń wewnątrz budynku.

Drzwi zewnętrzne

Drewniane drzwi na zewnątrz