Drzwi drew­ni­ane

Drewno jest sprawd­zonym i nat­u­ral­nym surow­cem budowlanym, doskonale nada­ją­cym się do pro­dukcji drzwi zewnętrznychwewnętrznych. Solidna drew­ni­ana kon­strukcja zapewni doskon­ałą bari­erę przed niepros­zonymi gośćmi.

Drzwi drew­ni­ane speł­ni­ają wszys­tkie wyma­gania tech­niczne, są ładne a przede wszys­tkim bardzo wytrzy­małe. W naszym kat­a­logu drzwi zewnętrznych można znaleźć wiele ciekawych mod­eli. Drzwi drew­ni­ane posi­adają znacznie lep­sze para­me­try niż drzwi z innych mate­ri­ałów. Drew­ni­ane drzwi to stan­dard. Drewno jest sto­sunkowo lekkie i jed­nocześnie bardzo wytrzy­małe. Skutecznie izoluje ciepło, jest przy­jemne dla oka i ma nat­u­ralny wygląd. Drewno jest mate­ri­ałem łatwym do poma­lowa­nia. W naszej fir­mie posi­adamy bogatą paletę kolorów farb, którymi malu­jemy pro­dukowane przez nas drzwi drew­ni­ane. Każdy model z naszego kat­a­logu jest staran­nie wyko­nany i pomalowany.

Oprócz drzwi z naszego kat­a­logu, mamy możli­wość wypro­dukowa­nia dowol­nych pro­jek­tów drzwi drew­ni­anych na zamówie­nie, a także poma­lowa­nia ich na dowolny kolor z palety Sikkens RAL.

Okna i drzwi drewniane

Drzwi drewniane