Drzwi fron­towe

Drzwi fron­towe są wiz­ytówką każdego domu – są bowiem jed­nym z najbardziej zwraca­ją­cych uwagę ele­men­tów każdego budynku. Drzwi wejś­ciowe muszą być nie tylko atrak­cyjne wiz­ual­nie i pasować do charak­teru domu i mieszka­ją­cych w nim osób. Do ich ról zal­iczyć można również ochronę wnętrza przed nieko­rzyst­nymi warunk­ami atmos­fer­ycznymi, prze­ci­wdzi­ałanie stratom ciepła w chłod­niejsze dni i noce oraz zabez­piecze­nie budynku przed niepros­zonymi gośćmi.

Bez­pieczeństwo a drzwi wejściowe

Zapewnie­nie odpowied­niego poziomu bez­pieczeństwa jest jedną z najważniejszych funkcji drzwi wejś­ciowych. Ze statystyk pol­i­cyjnych można łatwo wywnioskować, że włamywacze najczęś­ciej dostają się do mieszkań właśnie przez drzwi! Wybier­a­jąc drzwi fron­towe, należy upewnić się o ich solid­ności i trwałości.

Odpowied­nie zabez­pieczenia są w stanie prak­ty­cznie uniemożli­wić takie wła­manie. Gdyby jed­nak drzwi wejś­ciowe nie uchroniły przed wtargnię­ciem włamywacza, ist­nieją metody na szy­bkie zaalar­mowanie śpią­cych domown­ików. Jed­nym z tego typu rozwiązań jest kon­trak­ton – prosty i skuteczny czu­jnik otwar­cia drzwi zewnętrznych, który wyzwala alarm naty­ch­mi­ast po ich otwar­ciu. Kon­trak­ton jest mon­towany do drzwi już na etapie pro­duk­cyjnym. W prze­ci­wieńst­wie do czu­jników zamon­towanych wewnątrz budynku kon­trak­ton wyzwala alarm naty­ch­mi­ast po wtargnię­ciu niepros­zonej osoby.

Drzwi fron­towe jed­noskrzy­dłowe i dwuskrzydłowe

W ofer­cie ABA Wik­tor­czyk zna­j­dują się drzwi fron­towe o różnej licz­bie skrzy­deł. Drzwi fron­towe jed­noskrzy­dłowe stosowane są w mieszka­ni­ach oraz domach o śred­nim metrażu. Drzwi fron­towe dwuskrzy­dłowe mon­towane są z kolei w domach o dużym metrażu, wprowadza­jąc do wnętrza więcej światła. W przy­padku konieczności wniesienia lub wyniesienia dużych przed­miotów ist­nieje możli­wość odblokowa­nia drzwi. Wszys­tkie drzwi fron­towe możemy na życze­nie Klienta wyposażyć w zwięk­sza­jące bez­pieczeństwo wąskie, pio­nowe przeszk­le­nia, które pozwalają zobaczyć, kto stoi za drzwiami.

Wyposaże­nie podstawowe

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe

Frontowe drzwi zewnętrzne