Drzwi zewnętrzne mahoniowe

Drzwi zewnętrzne maho­niowe kle­jone warstwowo.

Drewno maho­niowe dzięki swo­jej wyjątkowej odporności na pasożyty, grzyby, pleśnie oraz nieko­rzystne warunki atmos­fer­yczne jest ide­al­nym mate­ri­ałem na drzwi zewnętrzne

Drzwi wyko­nane z maho­niu są jed­no­lite. Nie posi­adają widocznych słoików, sęków i innych nieprawidłowości.

Kat­a­log drzwi zewnętrznych

Drzwi zewnętrzne mahoń