Drzwi zewnętrzne mahoń

Drzwi zewnętrzne maho­niowe wyko­nane z drewna litego kle­jone warstwowo.

Drewno maho­niowe jest całkowicie odporne na pasożyty, grzyby oraz pleśń. Trzy­mane nawet w nieko­rzyst­nych warunk­ach zachowuje swoje pię­kno, dlat­ego jest ide­al­nym surow­cem do pro­dukcji drzwi zewnętrznych.

Kole­jną zaletą maho­niu jest jed­no­lita struk­tura, bez widocznych sło­jów, sęków i innych niepraw­idłowości. Drzwi zewnętrzne z maho­niu wyglą­dają ekskluzy­wnie i czysto.

Kat­a­log drzwi zewnętrznych

Drzwi zewnętrzne mahoń