Drzwi zewnętrzne meranti

Drzwi zewnętrzne mer­anti są jed­nymi z najczęś­ciej pro­dukowanych przez nas drzwi. Mer­anti to drzewo egzo­ty­czne pozyski­wane z drzew liś­ci­astych z rodzaju Shorea, ros­ną­cych w Indonezji, Malezji czy na Fil­ip­inach. Najbardziej pop­u­larne odmi­any mer­anti to biała i czer­wona – ta druga bywa często mylona z drewnem mahoniowym.

Kat­a­log drzwi zewnętrznych

Czemu drzwi zewnętrzne mer­anti cieszą się taką pop­u­larnoś­cią? Drewno mer­anti, dzięki swoim korzyst­nym para­metrom tech­nicznym, jest bowiem ide­al­nym wyborem przy pro­dukcji drzwi zewnętrznych. Wybier­a­jąc drzwi zewnętrzne wyko­nane z drewna mer­anti, decy­du­jesz się na pro­dukt wyróż­ni­a­jący się wysoką odpornoś­cią na warunki atmos­fer­yczne i dużą odpornoś­cią na pęknię­cia. Nie można zapom­nieć również o walo­rach este­ty­cznych – drewno mer­anti pod­dane impre­g­nacji na długo zachowa przy­cią­ga­jący wzrok kolor oraz rysunek. Za drzwiami mer­anti może prze­maw­iać również niższa cena niż w przy­padku cho­ci­ażby drzwi dębowych.

Drzwi zewnętrzne meranti