Drzwi zewnętrzne dębowe

Drzwi zewnętrzne dębowe wyróż­ni­ają się twar­doś­cią oraz odpornoś­cią. Drewno dębowe zal­icza się do gatunków szla­chet­nych. Jest ono sym­bolem dos­to­jeństwa, siły oraz wyjątkowej wytrzy­małości. Duża ilość garb­ników pow­stałych w nat­u­ral­nym pro­ce­sie wzrostu drewna zwięk­sza jego odporność na dzi­ałanie owadów, grzy­bów i pleśni. Bardzo wysoka gęs­tość tego gatunku drewna sprawia, że drzwi zewnętrzne dębowe osią­gają lep­sze para­me­try dźwiękoszczelności.

Wraz z upły­wem czasu drewno dębowe ciem­nieje, nabier­a­jąc głęb­szego koloru i nada­jąc wyko­nanym z niego pro­duk­tom dos­to­jności i ele­gancji. Drewno dębowe dobrze przyj­muje wybar­wienia, dzięki czemu wyko­nane z niego drzwi można dopa­sować do każdego wys­troju wnętrza. Warto dodać, że decy­du­jąc się na drzwi zewnętrzne wyko­nane z dębiny, nie będziemy musieli poświę­cać wiele czasu na ich kon­serwację – wystar­czy przecierać je miękką ściereczką, ewen­tu­al­nie impreg­nu­jąc preparatem z nat­u­ral­nego wosku.

Rodzaje drewna

Drzwi dębowe