Drzwi drew­ni­ane na wymiar

Oprócz ofer­owa­nia Klien­tom szeregu drzwi zewnętrznych dostęp­nych stan­dar­d­owo w naszym kat­a­logu, firma ABA Wik­tor­czyk zaj­muje się wykon­aw­st­wem drzwi drew­ni­anych na wymiar. Dos­tosowu­jemy się do potrzeb naszych Klien­tów i wspól­nie z nimi usta­lamy wszys­tkie szczegóły pro­jektu. Każdy model drzwi zewnętrznych z naszego kat­a­logu można dowol­nie mody­fikować. Klient ma możli­wość wyboru jed­nego z wielu kolorów lakieru.

Paleta kolorów

Do pro­dukcji drzwi uży­wamy najczęś­ciej drewna egzo­ty­cznego mer­anti, sos­nowego oraz mod­rzewiowego. W zależności od potrzeb Klienta drzwi zewnętrzne na zamówie­nie możemy wypro­dukować również z innych gatunków drewna dostęp­nych na rynku europe­jskim. Na życze­nie możemy rozsz­erzyć stan­dar­d­owe wyposaże­nie drzwi zewnętrznych o rozwiąza­nia, które wpłyną pozy­ty­wnie na ich bez­pieczeństwo, wygląd i funkcjonalność.

Wymi­ary drzwi zewnętrznych

Jeśli chodzi o wymi­ary drzwi zewnętrznych, w naszej pro­dukcji nie sto­su­jmy wymi­arów typowych – wszys­tkie drzwi wykony­wane są na indy­wid­u­alne zamówie­nie. Cena drzwi zewnętrznych uza­leżniona jest od ich wymi­aru, rodzaju drewna użytego do ich wyt­worzenia oraz liczby ele­men­tów wyposaże­nia dodatkowego. Kalku­lacje sporządzane są indy­wid­u­al­nie na pod­stawie szczegółów przesłanego zamówienia. Jeśli są Państwo zain­tere­sowani naszą ofertą drzwi drew­ni­anych na wymiar, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Lite drewno