Okna ekskluzy­wne

W trak­cie budowy budynku trzeba zwró­cić uwagę na to, żeby wybrać odpowied­nie ele­menty wykończeniowe. Jed­nym z najważniejszych jest wybór odpowied­niej sto­larki oki­en­nej. Obec­nie coraz więcej inwest­orów rezygnuje z trady­cyjnych okien drew­ni­anych lub plas­tikowych i decy­duje się na okna ekskluzy­wne, czyli na sto­larkę oki­enną, która została stwor­zona z najlep­szych mate­ri­ałów i łączy w sobie zalety alu­minium i drewna. Dzięki temu może też mieć niety­powe rozmi­ary. Okna ekskluzy­wne dostępne są też w naszej ofer­cie. Dlaczego warto jest się na nie zdecydować?

Charak­terystyka okien ekskluzywnych

Okna ekskluzy­wne to sto­larka oki­enna, która często jest też nazy­wana oknami nowoczes­nymi lub luk­su­sowymi. Tego typu okna odz­naczają się znakomitą, dłu­go­let­nią trwałoś­cią, dużą wygodą użytkowa­nia oraz wysoką este­tyką, która wpływa na to, w jaki sposób prezen­tuje się cała elewacja budynku. Okna ekskluzy­wne to też nowoczesne rozwiąza­nia, które znacznie ułatwiają użytkown­ikom ich czyszcze­nie oraz codzi­enne użytkowanie. W zależności od wybranego mod­elu okien luk­su­sowych, może być w nich też zas­tosowana nowoczesna automatyka, która umożli­wia ich otworze­nie i zamknię­cie z zas­tosowaniem np. aplikacji w tele­fonie. Jest to więc ide­alna alter­natywa dla klasy­cznych okien drew­ni­anych.

Para­me­try okien ekskluzywnych

Zna­j­du­jące się w naszej ofer­cie okna ekskluzy­wne odz­naczają się też dobrymi para­me­trami użytkowymi. Wszys­tkie mod­ele naszych okien ekskluzy­wnych zapew­ni­ają znakomitą izo­lację akusty­czną. Dzięki temu, nawet jeżeli budynek zna­j­duje się blisko ruch­li­wej ulicy, nie ma to wpływu na kom­fort prze­by­wa­nia we wnętrzach. Okna ekskluzy­wne zapew­ni­ają tez bardzo dobrą izo­lację ter­miczną, co sprawia, że nawet jak na zewnętrz jest silny mróz, w domu nie trzeba zwięk­szać mocy ogrze­wa­nia. Okna ekskluzy­wne mają więc wpływ na zmniejsze­nie kosztów ogrze­wa­nia domu.

Okna ekskluzy­wne to najczęś­ciej okna alu­min­iowe lub okna aluminiowo-​drewniane. Jest to związane z tym, że alu­min­iowa sto­larka oki­enna charak­teryzuje się bardzo dobrymi para­me­trami użytkowymi. Alu­min­iowe pro­file oki­enne są wytrzy­małe i charak­teryzują się wysoką odpornoś­cią na uszkodzenia mechan­iczne oraz korozję. Z kolei drewno nadaje oknom ele­gancki wygląd i zapew­nia doskon­ałe właś­ci­wości izolacyjne.

Okna alu­min­iowe cechują się nie tylko trwałoś­cią, ale również nowoczes­nym designem. Dzięki temu, że ich pro­file są bardzo cienkie, wpuszczają do pomieszczeń dużo światła dzi­en­nego, co pozy­ty­wnie wpływa na samopoczu­cie mieszkańców. Dodatkowo takie okna są bardzo łatwe w utrzy­ma­niu czys­tości, ponieważ mate­ri­ały, z których są wyko­nane, nie przy­cią­gają kurzu i brudu.

W ofer­cie ABA Wik­tor­czyk zna­j­dują się różnego rodzaju okna ekskluzy­wne. Każdy model charak­teryzuje się indy­wid­u­al­nym designem oraz funkcjon­al­nymi rozwiąza­ni­ami. Ofer­u­jemy również pro­fesjon­alny mon­taż okien oraz fachowe doradztwo przy wyborze najlep­szego rozwiąza­nia dla danego budynku. Wszys­tkie nasze pro­dukty objęte są gwarancją jakości oraz posi­adają niezbędne cer­ty­fikaty i atesty.

Jeśli szukasz okien, które połączą w sobie ele­gancki design, funkcjon­al­ność oraz trwałość, to koniecznie skon­tak­tuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach.