Okna sash

Okna sash, nazy­wane inaczej gilo­ty­nami, są rozwiązaniem niezwykle pop­u­larnym na rynku bry­tyjskim oraz irlandzkim, a także w niek­tórych innych kra­jach anglosas­kich, na przykład w Kanadzie. Choć nazwa tych okien może brzmieć obco, więk­szość osób zapewne kojarzy je z filmów amerykańs­kich. Okna tego typu wyróż­ni­ają się przede wszys­tkim sposobem otwiera­nia, który umożli­wia nieza­leżné prze­suwanie zarówno górnego, jak i dol­nego skrzy­dła. Tak charak­terysty­cznych okien nie sposób jest przeoczyć.

Mech­a­nizm otwiera­nia okien typu sash opiera się o szyny, którymi prze­suwana jest dolna część okna. W zależności od mod­elu możliwe jest otworze­nie jed­nego bądź oby­dwu skrzy­deł. Ciekawą opcją jest także tzw. niepełné otwar­cie, możliwe w przy­padku okien o asym­e­trycznych powierzch­ni­ach skrzydeł.

Okna sash wyposażone są w bal­asty ciężarkowe lub sprężyny zamon­towane w ramie okna. Ten wyjątkowy sposób otwiera­nia ma wiele zalet, dlat­ego okna gilo­tyny stają się coraz bardziej pop­u­larne. W warunk­ach pol­s­kich okna sash zna­jdą zas­tosowanie przede wszys­tkim w budown­ictwie trady­cyjnym oraz zabytkowym. Klienci, którzy decy­dują się na okna sash, chęt­nie wybier­ają też okna nietypowe

Jakie zalety mają okna sash?

Zaletą okien gilo­tyn jest zwięk­sze­nie miejsca w pomieszcze­niu, co stwarza możli­wości aranża­cyjne niedostępne w przy­padku wybra­nia okien otwier­anych w sposób trady­cyjny. Pod­nosząc skrzy­dła do góry, nie trzeba prze­suwać przed­miotów zna­j­du­ją­cych się na para­pecie okna. Takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się w kuchni, gdzie często wyko­rzys­tuje się wolne miejsce przy oknach. Dodatkowo otwier­a­jąc tylko górne okno, może ono służyć jako wywietrznik.

Okna sash pro­duku­jemy nie tylko rynek pol­ski, ale również zagraniczny, biorąc pod uwagę indy­wid­u­alne oczeki­wa­nia i zapotrze­bowa­nia Klien­tów z różnych państw. Serdecznie zapraszamy do kon­taktu w celu ustal­e­nia szczegółów zamówienia – cena każdego zlece­nia usta­lana jest indy­wid­u­al­nie na pod­stawie liczby okien oraz zas­tosowanego gatunku drewna.

Okna case­ment

Okna case­ment to okna otwier­ane na zewnątrz – równie pop­u­larne na rynku bry­tyjskim oraz irlandzkim, a także w niek­tórych innych kra­jach anglosas­kich, na przykład w Kanadzie. Okna tego typu wyróż­ni­ają się przede wszys­tkim sposobem otwiera­nia, który przy zachowa­niu szczel­ności polega na otwiera­niu bądź wypy­cha­niu skrzy­deł na zewnątrz. To doskon­ałe rozwiązanie dla małych pomieszczeń.

Zapy­taj o wycenę